โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร ปี 2559

preview

โครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร ปี 2559

เมื่อวันที่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย  ไวนิยมพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร โดยมีนางสาวจุฬาลักษณ์  นาเมืองรักษ์  สมาชิกสภา เขตอำเภอทุ่งเขาหลวง   ร่วมเปิดงาน ในการจัดโครงการฝีกอบรมขึ้น ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งเขาหลวง  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน  นักศึกษา เยาวชน และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 100 คน