โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

อบจ.ร้อยเอ็ดนำเครื่องสูบน้ำผันน้ำจากลำน้ำชีเข้ามากักเก็บไว้ในบึงข้างวัดบ้านหนองแก่ง ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 18 ไร่ ลึก 4 เมตร ปริมาตร 115,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้ง

preview

อบจ.ร้อยเอ็ดนำเครื่องสูบน้ำผันน้ำจากลำน้ำชีเข้ามากักเก็บไว้ในบึงข้างวัดบ้านหนองแก่ง ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 18 ไร่ ลึก 4 เมตร ปริมาตร 115,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้ง

อบจ.ร้อยเอ็ดนำเครื่องสูบน้ำผันน้ำจากลำน้ำชีเข้ามากักเก็บไว้ในบึงข้างวัดบ้านหนองแก่ง  ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 18 ไร่ ลึก 4 เมตร ปริมาตร 115,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้ง