โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

preview

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด  เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย  พร้อมด้วย นายประเทือง  เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ส.ต.อ.ทักษิณ  พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมอบเงิน จำนวน 2 ราย 1. นายเลื่อน  พูลภูงา บ้านเลขที่ 43 บ้านโพนนางาม หมู่ที่ 14 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด  เป็นเงิน 11,000 บาท 2.นายอุดม เจริญพันธ์  บ้านเลขที่ 85 บ้านโพนนางาม หมู่ที่ 14 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด