โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์รวบรวมขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้ชื่อ “มหกรรมร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะ”เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น

preview

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์รวบรวมขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้ชื่อ “มหกรรมร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะ”เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น

กิจกรรมรณรงค์รวบรวมขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด  ภายใต้ชื่อ “มหกรรมร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะ” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น

ตามแผนบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน  จังหวัดร้อยเอ็ด  ภายใต้ชื่อ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ศสช.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  จัดกิจกรรมรณรงค์รวบรวมขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด  ภายใต้ชื่อ “มหกรรมร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะ” ขึ้น  เพื่อเป็นการจัดการขยะอันตรายชุมชนที่ตกค้างในจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างถูกวิธี  ซึ่งอาศัยความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โรงพยาบาล  ภาครัฐและเอกชน  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหน่วยงานหลัก  ในการดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชน  โดยวิธีการรวบรวมและนำส่งโดยบริษัทเอกชนไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของมลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่ง เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยขยะที่ทำการรวบรวมไปกำจัดในวันนี้มี 3 ประเภท 1) หลอดไฟ 2)แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย 3) ภาชนะบรรจุสารเคมีที่แห้ง  มีน้ำหนักรวม 3 ตัน ซึ่งขยะทั้ง 3 ประเภทนี้  สามารถพบได้ทั่วไปตามอาคารบ้านเรือน  สถานที่ทำงาน  สถานศึกษา เป็นต้น