โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ออกปฏิบัติการสูบน้ำจากลำน้ำสาธารณะ (หนองสนม) บ้านอุ่มเม่า ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

preview

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ออกปฏิบัติการสูบน้ำจากลำน้ำสาธารณะ (หนองสนม) บ้านอุ่มเม่า ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเครื่องสูบน้ำ  จำนวน 2 เครื่อง ออกปฏิบัติการสูบน้ำจากลำน้ำสาธารณะ (หนองสนม)  บ้านอุ่มเม่า  ตำบลเหล่าหลวง  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยการขอการสนับสนุนจาก อบต.เหล่าหลวง  เนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ ความลึกของน้ำโดยเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร  ในพื้นที่เต็มไปด้วยผักตบชวา  วัตถุประสงค์เพื่อทำการสูบน้ำออกจากลำน้ำสาธารณะและทำการปรับปรุงขุดลอกให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้น  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  คาดว่าจะใช้เวลาในการสูบน้ำจำนวน 5 วัน  โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม  ออกดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป