โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัย รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

preview

โครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัย รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัย    รุ่นที่ 3 อบรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และวันที่ 25 มิถุนายน 2560 สอบข้อเขียน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย  ไวนิยมพงษ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัยจราจร    ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สถานีตำรวจภูธรอำเภอสุวรรณภูมิ  สถานที่ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 100 คน