โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนำเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ ตำบลป่าสังข์ ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักรพิมาน

preview

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนำเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ ตำบลป่าสังข์ ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักรพิมาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนำเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ  ตำบลป่าสังข์ ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักรพิมาน