โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนำเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ตำบลโนนสว่าง ตำบลดงครั่งใหญ่ ตำบลป่าม่วง ตำบลสิงห์โคก ตำบลน้ำอ้อม ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

preview

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนำเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ตำบลโนนสว่าง ตำบลดงครั่งใหญ่ ตำบลป่าม่วง ตำบลสิงห์โคก ตำบลน้ำอ้อม ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนำเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ตำบลโนนสว่าง  ตำบลดงครั่งใหญ่ ตำบลป่าม่วง ตำบลสิงห์โคก  ตำบลน้ำอ้อม  ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด