โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์รูปภาพ กิจกรรม
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แจ้งเตือนลักษณะอากาศอันเนื่องมาจาก พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดาวโหลด แบบคำขอใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ดาวโหลด แบบคำขอใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ.ร้อยเอ็ดจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง และลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
อบจ.ร้อยเอ็ดจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง และลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
อบจ.ร้อยเอ็ดสนับสนุนกรวยจราจร จำนวน 100 อัน แก่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จ.ร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในกิจกรรมคุมเข้มการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
อบจ.ร้อยเอ็ดสนับสนุนกรวยจราจร จำนวน 100 อัน แก่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จ.ร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในกิจกรรมคุมเข้มการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ดาวน์โหลด ป้ายไวนิลและแผ่นพับขยะอันตรายชุมชน
ดาวน์โหลด ไฟล์ป้ายไวนิลและแผ่นพับขยะอันตรายชุมชน
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2557 (เล่ม 3)
รายการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Products Directory)
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2557 (เล่ม 2)
เกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2557
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมมหกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการจัดทำแผนและเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.