โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

preview

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน