โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แจ้งเตือนลักษณะอากาศอันเนื่องมาจาก พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

preview

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แจ้งเตือนลักษณะอากาศอันเนื่องมาจาก พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง แจ้งเตือนลักษณะอากาศอันเนื่องมาจาก พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ