โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการจัดทำแผนและเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.

preview

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการจัดทำแผนและเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.