โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย

preview

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย