โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมมหกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

preview

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมมหกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ