โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

บุคลากร
ส.ต.อ.ทักษิณ  พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวัชระ  บรรณสาร
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

 
นายบุญมี  ราญมีชัย
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
 
นายประดิษฐ์ รัตนเจริญ
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม