:: กฎหมายน่ารู้ (นิติการ)

Card image cap

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ดูรายละเอียด
Card image cap

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 2565


ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 2565

ดูรายละเอียด
Card image cap

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔

ดูรายละเอียด
Card image cap

เผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพ.ย.64


เผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพ.ย.64

ดูรายละเอียด
Card image cap

ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ

ดูรายละเอียด
Card image cap

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2)


พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2)

ดูรายละเอียด
Card image cap

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3)


พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3)

ดูรายละเอียด
Card image cap

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4)


พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4)

ดูรายละเอียด
Card image cap

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่5)


พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่5)

ดูรายละเอียด
Card image cap

มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต อบจ.ร้อยเอ็ด


มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต อบจ.ร้อยเอ็ด

ดูรายละเอียด
Card image cap

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน และคณะกรรมการพัฒฯ


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพ

ดูรายละเอียด
Card image cap

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลาดับความเสี่ยง อบจ.


ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลาดับความเสี่ยง อบจ.ร้อยเอ็ด

ดูรายละเอียด
Card image cap

นโยบายและการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy)


นโยบายและการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy)

ดูรายละเอียด
Card image cap

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี อบจ.ร้อยเอ็ด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี อบจ.ร้อยเอ็ด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และรายงานผล

ดูรายละเอียด
Card image cap

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบจ.ร้อยเอ็ด


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 Export จากระบบ E-planNACC

ดูรายละเอียด
1 2 3 4 5 Next
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป