เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 

คู่มือ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

คู่มือการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬา อบจ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด
การขอมใบแทนเอกสารทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม
การขอรับบำเน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การขอลาออกของนักเรียนโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด
การขอลาออกของนักเรียนโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
การรับนักเรียนของโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด
การรับนักเรียนของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม
บำเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป