:: ข่าวประกวดราคา

Card image cap

เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านขี้เหล็ก ตำบลอุ่มเม้า - บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านขี้เหล็ก ตำบลอุ่มเม้า - บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จั

ดูรายละเอียด
Card image cap

จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ (Sound Lab) โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด


จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ (Sound Lab) โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ดูรายละเอียด
Card image cap

เผยแพร่ราคากลางตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านขี้เหล็ก ตำบลอุ่มเม้า - บ้าหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


เผยแพร่ราคากลางตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านขี้เหล็ก ตำบลอุ่มเม้า - บ้าหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อ

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกวดราคาซื้อค่าอาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาซื้อค่าอาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูรายละเอียด
Card image cap

เผยแพร่สัญญาซื้อผ้าหมึกพร้อมตลับสำหรับพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มัสิทธืเลือกตั้งนายก อบจ รอ


เผยแพร่สัญญาซื้อผ้าหมึกพร้อมตลับสำหรับพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มัสิทธืเลือกตั้งนายก อบจ รอ

ดูรายละเอียด
Card image cap

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าหมึกพร้อมตลับสำหรับพิมพ์บัญชีรายชื่อผู็มีสืทธิเลือกตั้ง นายกอบจ.รอ ?


เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าหมึกพร้อมตลับสำหรับพิมพ์บัญชีรายชื่อผู็มีสืทธิเลือกตั้ง นายกอบจ.

ดูรายละเอียด
Card image cap

เผยแพร่ราคากลางซื้อผ้าหมึกตลับพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสทธิเลือกตั้งนายก อบจ.รอ


เผยแพร่ราคากลางซื้อผ้าหมึกตลับพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสทธิเลือกตั้งนายก อบจ.รอ

ดูรายละเอียด
Card image cap

เผยแพร่ใบสั่งจ้างทำแฟ้มบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเ้ลือกตั้งนายก อบจ.รอ


เผยแพร่ใบสั่งจ้างทำแฟ้มบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเ้ลือกตั้งนายก อบจ.รอ

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้มบัญชีรายชื่อผู็มีสิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.รอ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้มบัญชีรายชื่อผู็มีสิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.รอ

ดูรายละเอียด
Card image cap

เผยแพร่ราคากลางจ้างทำแฟ้มบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นายกอบจ.รอ


เผยแพร่ราคากลางจ้างทำแฟ้มบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นายกอบจ.รอ

ดูรายละเอียด
Card image cap

เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านคำอุปราช ต.สว่าง - บ้านโคกกกม่วง ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด อ


างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านคำอุปราช ต.สว่าง - บ้านโคกกกม่วง ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อ

ดูรายละเอียด
Card image cap

เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย บ้านคำอุปราช ตำบลสว่าง-บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ย


เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย บ้านคำอุปราช ตำบลสว่าง-บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกก

ดูรายละเอียด
Card image cap

เผยแพร่สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอ้ยเอ็ด คนที่ ๔


เผยแพร่สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอ้ยเอ็ด คนที่ ๔

ดูรายละเอียด
Card image cap

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอ้ยเอ็ด คนที่ ๔


เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอ้ยเอ็ด คนที่ ๔

ดูรายละเอียด
Card image cap

เผยแพร่ราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ ๔


เผยแพร่ราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ ๔

ดูรายละเอียด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป