เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: กฎหมายน่ารู้ จากนิติกร อบจ.ร้อยเอ็ด
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่2) พ.ศ.2559    อ่าน (000001)  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่2) พ.ศ.2559
 
  วันที่ : 17 เม.ย. 2562 15:00:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559    อ่าน (000002)  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559
 
  วันที่ : 17 เม.ย. 2562 14:58:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙    อ่าน (000001)  
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 
  วันที่ : 17 เม.ย. 2562 14:56:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พรบ.ความรับผิดทางละเมิด 2539    อ่าน (000001)  
พรบ.ความรับผิดทางละเมิด 2539
 
  วันที่ : 17 เม.ย. 2562 14:55:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พระราชบัญญัติ การเลือกตงั้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒    อ่าน (000001)  
พระราชบัญญัติ การเลือกตงั้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
 
  วันที่ : 17 เม.ย. 2562 13:51:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562)    อ่าน (000001)  
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562)
 
  วันที่ : 17 เม.ย. 2562 13:33:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวดั (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒    อ่าน (000000)  
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวดั (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
 
  วันที่ : 17 เม.ย. 2562 13:31:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร    อ่าน (000068)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร
 
  วันที่ : 28 พ.ย. 2561 13:37:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศขยายการให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวัน    อ่าน (000060)
ประกาศขยายการให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวัน
 
  วันที่ : 28 พ.ย. 2561 13:36:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวันในการเก็บภาษี    อ่าน (000348)
ประกาศขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวันในการเก็บภาษี
 
  วันที่ : 17 ต.ค. 2560 14:09:34 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  คู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย    อ่าน (000216)
คู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย
 
  วันที่ : 08 ก.ย. 2560 14:45:00 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นโยบายความโปร่งใส    อ่าน (000217)
นโยบายความโปร่งใส
 
  วันที่ : 07 ก.ย. 2560 14:28:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    อ่าน (000253)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 
  วันที่ : 16 ส.ค. 2560 14:00:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559    อ่าน (000236)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
 
  วันที่ : 16 ส.ค. 2560 10:52:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559    อ่าน (000248)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 
  วันที่ : 16 ส.ค. 2560 10:51:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1 2 Next
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป