เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: กฎหมายน่ารู้ จากนิติกร อบจ.ร้อยเอ็ด
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรณยาบรรณองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000015)
ข้อบังคับว่าด้วยจรรณยาบรรณ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 มิ.ย. 2563 11:24:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลสถิติการร้องเรียน อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000016)
ข้อมูลสถิติการร้องเรียน อบจ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 17 มิ.ย. 2563 11:37:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    อ่าน (000016)
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
  วันที่ : 16 มิ.ย. 2563 10:50:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน และการตอบข้อร้องทุกข์ร้องเรียน อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000017)
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน และการตอบข้อร้องทุกข์ร้องเรียน อบจ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยแบบฟอร์ม
 
  วันที่ : 16 มิ.ย. 2563 10:46:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน    อ่าน (000019)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
 
  วันที่ : 15 มิ.ย. 2563 11:06:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  -ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ ปี 2563    อ่าน (000130)
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ ปี 2563
 
  วันที่ : 23 ธ.ค. 2562 13:35:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  คู่มือการให้บริการประชาชน    อ่าน (000187)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำ ?คู่มือประชาชน? ในการบริการประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่มาติดต่อราชการ รับทราบ ขั้นตอน ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาต และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทา
 
  วันที่ : 19 ก.ย. 2562 11:32:00 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  คู่มือปฏิบัติงานความผิดทางละเมิด    อ่าน (000177)
คู่มือปฏิบัติงานความผิดทางละเมิด
 
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 18:16:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ตั้งศูนย์ดำรงธรรม อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000193)
ตั้งศูนย์ดำรงธรรม อบจ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 17:25:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ    อ่าน (000170)
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
 
  วันที่ : 25 มิ.ย. 2562 10:18:44 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000158)
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 14:56:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๒    อ่าน (000151)
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๒
 
  วันที่ : 20 มิ.ย. 2562 11:20:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒    อ่าน (000112)
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒
 
  วันที่ : 14 มิ.ย. 2562 15:28:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  มติ ครม วันที่ 14 พฤษภาคม 2562    อ่าน (000089)
มติ ครม วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
 
  วันที่ : 14 มิ.ย. 2562 09:52:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐    อ่าน (000086)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
  วันที่ : 12 มิ.ย. 2562 10:05:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1 2 3 Next
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป