เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 ::
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง กองทุนฯ    อ่าน (000425)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง กองทุนฯ ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf
 
  วันที่ : 03 ต.ค. 2562 10:28:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เอกสารประกวดราคาซื้อกายอุปกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม เลขที่1/2562    อ่าน (000358)
เอกสารประกวดราคาซื้อกายอุปกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม เลขที่1/2562
 
  วันที่ : 20 ก.ย. 2562 15:58:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกวดราคาโครงการจัดซื้อกายอุปกรณ์คนพิการด้านการเคลื่อนไหวจังหวัดร้อยเอ็ดปี2562    อ่าน (000358)
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อกายอุปกรณ์คนพิการด้านการเคลื่อนไหวจังหวัดร้อยเอ็ดปี2562
 
  วันที่ : 18 ก.ย. 2562 10:56:49 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  การติดตามการดำเนินงานศูนย์มีสุขโดยคณะคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000428)
การดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาคีเครือข่ายกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ? ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 13 วัน ครอบคลุมพื้นที่ 20 อำเภอ ดำเนินการติดตามผลโดยคณะอนุกรรมการด้
 
  วันที่ : 20 ส.ค. 2562 11:06:04 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ใบลาออกจากอาสาสมัครศูนย์มีสุข    อ่าน (000160)
ใบลาออกจากอาสาสมัครศูนย์มีสุข
 
  วันที่ : 20 ส.ค. 2562 10:29:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ใบสมัครอาสาสมัครศูนย์มีสุข    อ่าน (000349)
ใบสมัครอาสาสมัครศูนย์มีสุข
 
  วันที่ : 11 พ.ค. 2561 09:51:21 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด ได้มีการออกเยี่ยมบ้านคนพิการในเขตเทศบาลตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000751)
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออก เยี่ยมบ้านพักคนพิการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด มีการปรับปรุงสภาพบ้านให้คนพิการมีคุณภาพ
 
  วันที่ : 14 ธ.ค. 2559 11:21:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ให้แก่ผู้พิการในเขตตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (001047)
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถสามล้อโยกกลางและรถเข็นสำหรับผู้พิการให้กับผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย โดยมีนายตุลธร ขามช่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพธิ์ชัย นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ป
 
  วันที่ : 08 ก.ค. 2558 10:52:06 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถสามล้อโยกกลางและรถเข็นสำหรับผู้พิการให้กับผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ    อ่าน (000931)
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถสามล้อโยกกลางและรถเข็นสำหรับผู้พิการให้กับผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ โดยมีนางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหาร
 
  วันที่ : 08 ก.ค. 2558 10:40:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถสามล้อโยกและรถเข็นสำหรับผู้พิการให้กับผู้พิการตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000985)
วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถสามล้อโยกและรถเข็นสำหรับผู้พิการให้กับผู้พิการตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเชษฐา เวียงสิมา นายกเทศมนตรีตำบลมะอึ ได้นำผู้พิการ ซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่ตำบลมะอึ จำนวน 7 คน เพื่อรับมอบรถส
 
  วันที่ : 25 มิ.ย. 2558 10:59:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์ให้ผู้พิการตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน    อ่าน (001066)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถสามล้อโยกและรถเข็นสำหรับผู้พิการให้กับผู้พิการตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักรพิมาน โดยมีนายเมฆินทร์ เฉนียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ ได้นำผู้พิการ ซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่ตำบลป่าสังข์ จำนวน 11 คน เพื่อ
 
  วันที่ : 08 พ.ค. 2558 13:12:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์(รถสามล้อโยก)ให้ผู้พิการอำเภอจังหาร    อ่าน (000598)
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถสามล้อโยกผู้พิการอำเภอจังหาร โดยมีนายอาคม เฉลิมแสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอจังหาร นางสิรินาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายประพันธ์ ศรีชะตา นายประเทือง
 
  วันที่ : 20 ม.ค. 2558 02:35:44 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ เปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคนพิการตาบอด    อ่าน (000611)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ เปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคนพิการตาบอด โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 37,700 บาท จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ. สมาคมคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 20 ต.ค. 2557 03:44:06 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านทัศนัย ไวนิยมพงศ์ เปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของคนพิการ    อ่าน (000548)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านทัศนัย ไวนิยมพงศ์ เปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของคนพิการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 15,800 บาท จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหว
 
  วันที่ : 20 ต.ค. 2557 03:25:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านทัศนัย ไวนิยมพงศ์ เปิดงานโครงการการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้พิการตำบลเมืองหงษ์    อ่าน (000631)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านทัศนัย ไวนิยมพงศ์ เปิดงานโครงการการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้พิการตำบลเมืองหงษ์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ณ. ศูนย์การเรียนรู้ กศน. ตำบลเมืองหงษ์
 
  วันที่ : 01 ส.ค. 2557 08:19:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป