เรื่อง ::การติดตามการดำเนินงานศูนย์มีสุขโดยคณะคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

ดูทั้งหมด  
  รายละเอียด : 20 ส.ค. 2562 11:06:04
             การดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาคีเครือข่ายกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 – ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 13 วัน ครอบคลุมพื้นที่ 20 อำเภอ ดำเนินการติดตามผลโดยคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประกอบด้วยศูนย์มีสุข 25 ศูนย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์คนพิการ โรงพยาบาลเสลภูมิ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลโพนทอง และโรงพยาบาลเกษตรวิสัย
   
  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : saraban@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป