เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเลือกประธานสภาฯ
 
 • pic_news/4232_images_19_01_2021_10_56_08FB_IMG_1611028321325.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4232_images_19_01_2021_10_56_07FB_IMG_1611028325845.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4232_images_19_01_2021_10_56_07FB_IMG_1611028338879.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4232_images_19_01_2021_10_56_07FB_IMG_1611028323652.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4232_images_19_01_2021_10_56_07FB_IMG_1611028328437.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4232_images_19_01_2021_10_56_07FB_IMG_1611028352889.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4232_images_19_01_2021_10_56_07FB_IMG_1611028355246.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4232_images_19_01_2021_10_56_07FB_IMG_1611028367795.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4232_images_19_01_2021_10_56_06FB_IMG_1611028316046.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4232_images_19_01_2021_10_56_07FB_IMG_1611028357820.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 19 ม.ค. 2564 10:54:52    อ่าน (000229)
             วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา13.30น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 2คน และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นายทิวา มวยดี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายอุปกรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จาก 20 อำเภอ จำนวน 36 คน ที่มีการรับรองเป็นทางการแล้วเข้าร่วมประชุมครบทุกคน ตามข้อบังคับจังหวัดภายใน15วันหลังการประกาศผลการเลือกตั้งฯ โดยมีวาระการประชุม อาทิ การปฏิญาณตน การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 2 คน เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีนางนันทพร ศิริปัญจโชติ อายุ 72 ปี สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2อำเภอโพนทอง ผู้อาวุโสเป็นประธานดำเนินการชั่วคราว และมีนายทิวา มวยดี เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ชั่วคราวในการดำเนินการเลือกตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด มีผู้เสนอชื่อ 2 คน หมายเลข 1 คือ นายถวร ตรีบุญเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต1อำเภออาจสามารถ หมายเลข 2 นางพรธิพา ไชยรัตน์ สองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเขตเมืองสรวง โดยทางเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แจ้งให้ลงชื่อ-สกุลผู้ที่เลือกลงในบัตรที่เตรียมไว้ที่มีในซองอีกทีหนึ่ง หลังจากขานชื่อใช้สิทธิตามลำดับ 36 คนแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบให้ นางสาวดารณี ศรีดารา และ นางสาวจุรีภรณ์ เอื้อไพรจิตร เป็นกรรมการนับคะแนน นายคำศรี สืบเมืองซ้าย สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสนอประเด็นการลงชื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพราะตังเองได้กาลงชื่อผู้ที่เลือกบนซองบรรจุบัตรเพราะไม่พบบัตรที่จะลงชื่อ ได้มีการถกเถียงหลากหลาย ทั้งควรเป็นโมฆะ ควรขอมติ ควรดำเนินการต่อไปตามข้อบังคับข้อ 8 หน้า 37 ประธานจึงสั่งให้กรรมการดำเนินการนับคะแนนจนแล้วเสร็จ ผลการนับคะแนน นางพรธิพา ไชยรัตน์ ได้ 17 คะแนน นายถาวร ตรีบุญเมือง ได้ 15 คะแนน บัตรเสีย 2 คะแนน ไม่ประสงค์จะลงคะแนน 2 คะแนน โดยบัตรที่มีปัญหา พบว่ามีบัตรลงคะแนนในซองครบ และลงชื่อ นายถาวร ตรีบุญเมือง ที่ซองจึงเป็นบัตรเสีย สุดท้าย นายพรธิพา ไชยรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวขอบพระคุณ พร้อมให้สมาชิกลงชื่อตรวจบัตรในซองให้พร้อมก่อนเลือกตั้งต่อไป แล้วสั่งพักก่อนจะดำเนินการเลือกตั้งต่อไป ส่วนผลการเลือกตั้งอื่นๆ ได้ผลดังนี้ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ 1 คือ นายธนพล โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ 2 นายอาคม เฉลิมแสน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเขตอำเภอจังหาร และ นายอุปกรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในสมัยนี้
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป