...
นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
...
นายเจริญ สิทธิ์ประภากูล
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
...
นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
...
นายธนกฤต ฉัตรสันติประภา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
...
นายสุวัฒน์ ปัตตพัฒน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
...
นายศราวุธ คงเพชร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
...
นายทรงศักดิ์ เลิศลำหวาน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
...
พลตำรวจตรีสิงห์ทอง พลลา
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
...
พันเอกนายแพทย์ศิวพล บุญรินทร์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด