คู่มือ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

คู่มือการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬา อบจ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด
การขอมใบแทนเอกสารทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม
การขอรับบำเน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การขอลาออกของนักเรียนโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด
การขอลาออกของนักเรียนโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
การรับนักเรียนของโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด
การรับนักเรียนของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม
บำเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาย