...
นายทรงยศ วรรณทอง
ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
...
นายสัญญา อัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
...
นางสาวชลิดา เมาะราษี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
...
นางนัทรินทร์ ยินดีมาก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
...
นางสาววลัยพร อัยวรรณ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
...
นางนัยนา แก้วพะเนาว์
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย
...
นายวีระศักดิ์ รักไท้
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
...
นายบุญชวน ดอนพันเมือง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
...
นายพรพรหม อาวรณ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
...
นายสุวิทย์ สมุทรเขต
คนสวน
...
นายชุมพร อนันทะวัน
พนักงานขับรถยนต์
...
นายตฤณ สุทธิประภา
พนักงานชัับรถยนต์
...
นายชุมพล พนมเขต
พนักงานขับรถยนต์
...
นายณัฐวัตร ไชยจอหอ
พนักงานขับรถยนต์
...
นางสาวสิริยุพา แป้นรินทร์
คนงานทั่วไป
...
นายประดิษฐ์ รัตนเจริญ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
...
นางละอองเดือน ศรีระบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
...
นายรังสรรค์ สุวรรณศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
...
จ.ส.อ เรืองวุฒิ พรรณสมัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิงาน
...
นายสมัย สังฆะมณี
ช่างไฟฟ้า
...
นายสุรศักดิ์ แสงสุริศรี
ช่างเครื่องสูบน้ำ
...
นายสัญญา วิเศษหวาน
ช่างเครื่องสูบน้ำ
...
นายกิตติศักดิ์ สัตนาโค
ช่างเครื่องสูบน้ำ
...
นายยอด บรรจุทรัพย์
ช่างเครื่องสูบน้ำ
...
นายสุรชาติ วิเศษสุด
ช่างเครื่องสูบน้ำ
...
นายอรรถยา ไกรทอง
ช่างเครื่องสูบน้ำ
...
นายสมศรี จวงหัวโทน
ช่างเครื่องสูบน้ำ
...
นางสาวปิยะนุช ดอนพันเมือง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
...
นายสุทัด โคกแปะ
ช่างเครื่องสูบน้ำ
...
นายสหฤทธิ์ ภูสมศรี
ช่างเครื่องสูบน้ำ