...
นางมรกต ลาวช่าง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
...
นางสาวผกามาศ มนต์ไธสง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
...
นางรัตนกาญจน์ จันทร์ประทักษ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
...
นางสาวเนตรชนนี พิมแพนไชย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงงาน
...
นางสาวยุพิน แก้วสะอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ