...
นายโกเมศ วารสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
...
นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
...
นางสาวเบญจวรรณ บูรณะ
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
...
นางรัชนี พรรษาวนัส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
...
นายอภิรักษ์ เสนารัตน์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
...
นายประทีป พิมพะนิตย์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
...
นายศุภชัย ไชยนาแพง
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
...
นายธนทรัพย์ พลซื่อ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
...
นายอรรถชัย พรมวันนา
คนงานเจาะบ่อน้ำบาดาล
...
นายกรัญย์ วรนาม
คนงานเจาะบ่อน้ำบาดาล
...
นายอดิศักดิ์ อาจวิเชียร
คนงานเจาะบ่อน้ำบาดาล
...
นายอมร นิลธวัช
คนงานเจาะบ่อน้ำบาดาล
...
นายวิเชียร มงคลแก่นทราย
คนงานเจาะบ่อน้ำบาดาล
...
นายปรีชา ทิพมาตย์
คนงานเจาะบ่อน้ำบาดาล
...
นายประดิษพงษ์ นาพยัพ
คนงานเจาะบ่อน้ำบาดาล
...
นายธนัตถ์ แสนบุญศิริ
คนงานเจาะบ่อน้ำบาดาล
...
นายสมบัติ ปองไป
คนงานเจาะบ่อน้ำบาดาล
...
นางสาวบุศราวรรณ ภานุศรี
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
...
นายวุฒิศักดิ์ บุตนุ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
...
นายปณิธาน ไวว่อง
วิศวกรโยธาชำนาญการ
...
นายจัตุกาญ เทียมสุ่น
สถาปนิกปฏิบัติการ
...
นางอนุษา สหวรรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
...
นายนัฐวุฒิ มูลศรีแก้ว
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
...
นางนิภาพร เทพทองพูล
นายช่างโยธาชำนาญงาน
...
นายปรัชญา นิตตะโย
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
...
นางสาวกันยากร มนตรีชน
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
...
นางสาวชนาภา ปะจิตตังโข
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
...
นายจักรพงษ์ หามะฤทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
...
นายอำนาจ สมบัติมั่น
คนงานช่วยสำรวจ
...
นายเกียรติภูมิ วินทะไชย
คนงานช่วยสำรวจ
...
นางสาวสโรชา ภูมิไทยสงค์
คนงานทั่วไป
...
นายประจักษ์ กระพี้สัตย์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
...
นายทวีศักดิ์ การะเกษ
นายช่างโยธาอาวุโส
...
นางพรรณนิภา รักษาก้านตง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
...
นายสุริยะ รัตนเกษร
พนักงานเครื่องจักรกลขนาดหนัก
...
นางสาวกรวิภา ขาวผ่อง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
...
นายจรัญ ศรีเพ็ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
...
นายวรรณชัย นาวารี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
...
นายสมประสงค์ จันทะพันธ์
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง
...
นายทัตตวัฒน์ ดาราก้านตง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
...
นางสาวเพ็ญโฉม ไชยวิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
...
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
...
นายวัชรพงษ์ ศรีเคลือบ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
...
นายอภิชาติ ศึกษา
นายช่างโยธาอาวุโส
...
นายกิตติศักดิ์ คำปลิว
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน
...
นายเสกสรรค์ จันโทภาส
นายช่างโยธาชำนาญงาน
...
นางสาวธิภาภรณ์ โพธิชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
...
นายวิโรจน์ ทองจำปา
พนักงานเครื่องจักรกลขนาดหนัก
...
นายสุริยะ รัตนเกษร
พนักงานเครื่องจักรกลขนาดหนัก
...
นายเฉลียว เทพราชา
พนักงานเครื่องจักรกลขนาดหนัก
...
นายมงกุฏ อุตรัตน์
พนักงานเครื่องจักรกลขนาดหนัก
...
นายจันทร์แดง บุญธรรม
พนักงานเครื่องจักรกลขนาดหนัก
...
นายวิญญู อนันเอื้อ
พนักงานเครื่องจักรกลขนาดหนัก
...
นายอภิชาติ พาณิชย์
พนักงานเครื่องจักรกลขนาดกลาง
...
นายสงวน นาวัลย์
พนักงานเครื่องจักรกลขนาดกลาง
...
นายภานุวัตร ภิรมยา
พนักงานเครื่องจักรกลขนาดกลาง
...
นายอานันท์ วัฒนสุข
พนักงานเครื่องจักรกลขนาดกลาง
...
นายประภาษณ์ เฉียดหนองยูง
พนักงานเครื่องจักรกลขนาดกลาง
...
นายพีรวัฒน์ แสวงผล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
...
นายชูสกุล อันทะไชย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
...
นายทองใบ รัตนพันธ์
พนักงานเครื่องจักรกลขนาดหนัก
...
นายวนิช สิบหว้า
พนักงานเครื่องจักรกลขนาดหนัก
...
นายจักรกฤษณ์ เที่ยงผดุง
พนักงานเครื่องจักรกลขนาดกลาง
...
นายตะวัน เทพราชา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
...
นายพร้อมพงษ์ ขุราษี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
...
นายภูมิพัฒน์ สัตย์รัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
...
นายผดุงศักดิ์ แผ่นทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
...
นายเกรียงไกร ชะลาศักดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
...
นายกริช ขอดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
...
นายประกิตติ์ มัคคะวินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
...
นายสมควร นาวัลย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา