...
นายทรงศักดิ์ ทุงจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
...
นางสาวโฉมยงค์ อุทุมพร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
...
นางอริสรา สุราอามาตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
...
นายวิรวัฒน์ ภักดีวุฒิ
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
...
นางสาวนันทิยา คำมุงคุณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
...
นางสาวขวัญฤทัย มาแสวง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
...
นางสาวพรรณทิพย์ ไวนิยมพงศ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
...
นางสาวนิตยา เสนามาตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
...
นางนิชาภา เวฬุวันรักษ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
...
นางนิตยาภรณ์ กิ่งไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
...
นายดำรง หอมวงค์
ครู
...
นางรุ่งฟ้า วิเชียรศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
...
นางสาวพิศเพลิน พันธุ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
...
นางศิวพร นิลผาย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
...
นางพรรณสิริ พลตรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
...
นายณัฐวุฒิ ผดุงกิจ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
...
นายสุริศักดิ์ ศรีหาคลัง
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
...
นางสาวภัชฎาพร ไกรถาวร
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
...
นางวรยา รถา
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
...
นายศตพล สิงจานุสงค์
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
...
นางชนิกา วินทะชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
...
นายกวิน วันดีศรี
คนงานทั่วไป
...
นายอภิเดช ชาติวงศ์
คนงานทั่วไป
...
นางสาวจิตติมา ฤทธิแผลง
คนงานทั่วไป
...
นายชัยทวี คงคูณ
คนงานทั่วไป
...
นายสมศักดิ์ พาพรหม
คนงานทั่วไป
...
นายอิทธิศักดิ์ รัตนมาสถิตย์
คนงานทั่วไป
...
นายพิทักษ์ ปุยฝ้าย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
...
นางสาวอภิสรา เวียงคำ
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
...
นายศรัญย์ แดงรัตน์
ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา
...
นายอาทิตย์ อรรคคำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา
...
นายสุนทร ไมลาศรี
คนแต่งสวน
...
นายประสิทธิ์ แก้วสะอาด
คนแต่งสวน
...
นายประภาส ไมลาศรี
คนแต่งสวน
...
นางผุดผ่อง จิตเรณู
คนแต่งสวน
...
นายวสันต์ คนล่ำ
คนแต่งสวน
...
นายธงชัย เผ่าศิริ
คนแต่งสวน
...
นายอนุเทพ อุนาสิทธิ์
คนงานทั่วไป
...
นายอนันท์ธนลภย์ มงคลพชรพร
คนงานทั่วไป