...
นางพรธิพา ไชยรัตน์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
...
นายธนพล โอฆะพนม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
...
นายอาคม เฉลิมแสน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
...
นายณัฏฐ์วัฒน์ จีนภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด เขต 1
...
นางสาวจุฑาพร เกษมทรัพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด เขต 2
...
นางสาวจุรีภรณ์ เอื้อไพจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด เขต 2
...
นางลัคนา พรหมชัยนันท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ เขต 1
...
นางกล่อมจิต นาเมืองรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ เขต 2
...
นางศศิธร พรหมชัยนันท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ เขต 3
...
นายภัทรพล ศรีประสาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ เขต 1
...
นายวสันต์ อึ้งเจริญธนกิจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ เขต 2
...
นายเจษฎา แสนบุญมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ เขต 3
...
นายกิติศักดิ์ เลิศศิริรังสรรค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพนทอง เขต 1
...
นางนันทพร สิริปัญจโชติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพนทอง เขต 2
...
นายสุราช แวงอุ้ย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพนทอง เขต 3
...
นางพิมพ์วรีย์ สินธุไพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย เขต 1
...
นายธีระศักดิ์ ปินะกาสัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย เขต 2
...
นายบุญเลิศ อุดหนุน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย เขต 3
...
นายคำสี สืบเมืองซ้าย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.จตุรพักตรพิมาน เขต 1
...
นายสุนทร วงค์ศรีมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.จตุรพักตรพิมาน เขต 2
...
นายอรุณ ชัฏพลชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ เขต 1
...
นายถาวร ตรีบุญเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ เขต 2
...
นายคม กนกนภากุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.พนมไพร เขต 1
...
นายธนพล โอฆะพนม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.พนมไพร เขต 2
...
นางนราภรณ์ ไวนิยมพงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี เขต 1
...
นายจักรกริช ไวนิยมพงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี เขต 2
...
นางสาวดาราณี ศรีดารา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.หนองพอก เขต 1
...
นายแทนรัฐ สุจารี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.หนองพอก เขต 2
...
นายตุลธร ขามช่วง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย
...
นางนวรัตน์ พาโคกทม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์
...
นายอาคม เฉลิมแสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.จังหาร
...
ว่าที่ ร.ต.รัฐกร จุรีมาศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ
...
นายประไพ ศรีสัจจา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพนทราย
...
น.ส.วสกมล อ่อนประทุม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ
...
นายวรการ กมลเลิศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.หนองฮี
...
นายอนุชิต ภาระเวช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง
...
นางพรธิพา ไชยรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมืองสรวง
...
นายภูชิต ถนัดค้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมยวดี