...
นายอิทธิพล พลเยี่ยม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
...
นางสาวอภิสราวรรนธ์ คำวัฒน์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
...
นางเพ็ญประภา วิเศษสัตย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(พยาบาลวิชาชีพ)
...
นายชาครีย์ รถา
วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการ
...
ว่าที่ร.อ.ธีรพล ธิติเมธาวัฒน์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
...
นายรัฐศาสตร์ ประชุมวรรณ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
...
นางสาวณัฐชฎา อยู่หนูพะเนาว์
นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น)
...
นางโกลัญญา คำสีเขียว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
...
นางสาวขวัญเรือน บุญบุตตะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
...
นางวรรณิษา ทรงศิลป์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
...
นางสาวปราณิศา อุตระชัย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
...
นายพรชัย แก้วอุดม
พนักงานขับรถยนต์
...
นายอุดร บุญหล้า
คนงานทั่วไป
...
พ.จ.ท.รุ่งรวี คำสีเขียว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
...
นางสาวจุลจิลา หินจำปา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
...
นางสาวประภาพร ประเสริฐศิลป์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
...
นางสาวกนกพร วัดระดม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
...
นางสาวหัทยา ศรีธะโน
เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด
...
นางสาวธนพร บุญชูศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
...
ธาวิน เกริ่นเกรียงไกร
พนักงานขับรถ
...
นางลัดดาวัลย์ วินทะสมบัติ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
...
นางสาวมะลิวัลย์ สุทธิประภา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
...
นางศิรินทร์รัตน์ เชื้อลิ้นฟ้า
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
...
นางสาวอารียา ไกรอาษา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ