...
นางสาวอิชยา วงศ์กันยา
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
...
นางสาวปัทมนันท์ จันโทภาส
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
...
นางกานดาภร คำภาพันธ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
...
นางรุ่งนภา เวียงสมุทร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
...
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ
...
นางสาวชลธิชา ปวงสุข
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
...
นางสาวนทิตา พูลเกษม
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
...
นางสถิตภรณ์ ศรีสุยิ่ง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
...
นางยุพา ภาระพันธ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
...
นางดวงรัตน์ โสภารักษ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
...
นางศศินันท์ ว่ามา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
...
นิลุบล พลหนองหลวง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
...
นางสาววันดี ศรีภูมิพฤกษ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน