...
จ่าเอกอภิชาติ โคเวียง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
...
นางสาวสุดารัตน์ อุทัยรัตน์
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล
...
นางสาวกัญญาณัฐ วงษ์สมศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
...
นางสาววัลณีย์ เขตต์กลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
...
นางสาวชุติมา พระโสภา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
...
นายยุทธทิวา นาเมือง
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
...
นางสาวยุพาภรณ์ มาแสวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
...
นางสาวรัญจวน ผดุงกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
...
นายเทพประทาน ชมบัว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
...
นางกนกเรขา แก่นพิมพ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
...
นางสขิลา นิสีดา
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
...
นางสาวขวัญดาว วรนาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
...
นางสาวชนิดาภา จันทร์แก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
...
นางสาวชัญญานุช ไกยสวน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
...
นายดำรงเกียรติ วิทเวทย์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
...
นางสาวมยุรี หงษ์อุดร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการรกน.หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
...
สนอง ทดสอบloading
นักทดสอบ
...
สนอง บุบผา ทดสอบ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
...
สนอง ทดสอบloading
นักทดสอบ
...
นางสาวทัดหทัย ไกรยสวน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
...
นางศิริพร แก้วคำสอน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
...
นายสนอง บุบผาโภชน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
...
นายศุภวิชญ์ ภารจินดา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
...
นางสกลรัตน์ โรจนธรรม
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
...
นางกนกอร เบ็ญจขันธ์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
...
นางสาวศุภิสรา ตรีนาคพันธุ์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์