...
นายสังเวียน วระไวย์
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
...
นางสมปอง ฤทธิ์ทรงเมือง
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
...
นางพิกุล เดชทิศ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
...
นางสาวพชรธรณ์ อุ่นอินทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
...
นางวิไล โคตะยันต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
...
นางสาวประนอม พลเกตุ
หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร
...
นางสิริกร ชาชิโย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
...
นางสุวภัทร บรรพกลม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
...
นางสาวมุทิตา แตงจันทึก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
...
นางสาวสุรัสวดี ศรีหย่อง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน