...
นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
...
นายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
...
นายภคพล กันทรกิจโกศล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
...
นางสิริจรรยา ตันทอง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
...
นางเพ็ญศรี เฉวียงหงษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
...
นางสาวพิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณิต
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
...
นางสาวจารุวรรณ พนมเขต
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
...
นายวันชัย แก้วถิ่นดง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
...
นายสิทธิชัย เฉลยกุล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
...
นางสาวนิชาภา สุนทรวัฒน์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
...
นายจตุรวิชญ์ น้อยใย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
...
นายพจน์ อาจหนองหว้า
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
...
นางสาวทิวาพร รักพงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
...
นางสาวชุติมา ชาละมาลย์
นิติกรปฏิบัติการ
...
นางสาวคมคาย อาจหาญ
นิติกรปฏิบัติการ
...
นางกิจญาภา ศุภฤกษ์เกิดศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
...
นายสตางค์ โรจนกุศล
ผู้ช่วยนิติกร
...
นางสาวชมพูนุช ภูมิชัย
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์