...
นายภคพล กันทรกิจโกศล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
...
นางคำกอง ปามา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
...
นางมนธิรา วรสาร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
...
นางวราภรณ์ มาศวรรณา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
...
นางลาวัลย์ ฤทธิรัตน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
...
นายอธิภัทร นามโลมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
...
นายเรวัตร์ อุดมฤทธิ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
...
นางทัศนีย์ ปาปะขี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
...
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
...
นายลือชา มาศวรรณา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
...
นางสาววรรณกร ภูต้องลม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
...
นางนิตยา บุญวิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
...
นายอุปการ พันธุนิตย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
...
นายณฐวัฒน์ คชมิตร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
...
นางสาวสุภัทรา อัญญโพธิ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
...
นางสาวเกตศิริ บุญสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
...
นางสาวอภิญญา จึงตระกูล
คนงานทั่วไป
...
นางสาวสุพรรณี คุ้มบัวลา
เจ้าหน้าที่ประสานงาน OTOP
...
นายกรวัชญ์ พาพรหม
เจ้าหน้าที่ประสานงาน OTOP