...
นางชนิดา เพชรโรจน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
...
นางละอองดาว ตรีทศ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
...
นางสาววัชราภรณ์ บวรโมทย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
...
นางกัลยานี มณีเนตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
...
นายราชัญ คำสวนจิก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
...
นายสุนันท์ รินทะจักร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
...
นางสาวพรรณปพร โคกแปะ
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
...
นางวรรณภา เวฬุวาปี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
...
นางสาวอนงค์นาฏ ศุภดล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
...
นายโสภณ เดชทิศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
...
นางสาวฐานิดา จำปีหอม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
...
นางศุภลักษณ์ หงษ์พันธุ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
...
นางบรรยงค์ โสระศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
...
นางสาวอุไรพร บุญหล้า
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
...
นางสาวขวัญชนก ระแหง
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
...
นางสาววรพรรณ แก้วภูมิแห่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
...
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
...
นายปุณณพัฒน์ อธิศจิรโรจน์
นิติกรปฏิบัติการ
...
นายสุวพงษ์ โพธิ์เบี้ยศรี
นิติกรปฏิบัติการ
...
นางสาวศศิธร คำมูลตรี
ผู้ช่วยนิติกร