ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

<< กลับไปดูข้อมูลรายรับ - รายจ่าย อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

View 000077