ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร เคฟซีล (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) จำนวน 2 โครงการ

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

1. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร เคฟซีล (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ - บ้านขอนแก่น ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 2. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร เคฟซีล (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านแวง - บ้านเหม้า ตำบลสระคู - ถนน อบจ.รอ. 1021 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 02 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

View 000902