ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In Place Recycling บ้านหนองแอก-บ้านอุ่มจาน ตำบลหนองผือ - ทางหลวง 2392 อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In Place Recycling บ้านหนองแอก-บ้านอุ่มจาน ตำบลหนองผือ - ทางหลวง 2392 อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

View 000699