ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : แบบสรุปราคาค่าประมาณบำรุงรักษาทางเพื่อใช้เป็นราคากลาง

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

แบบสรุปราคาค่าประมาณบำรุงรักษาทางเพื่อใช้เป็นราคากลาง (ปร.4-5)โครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโนนปลาเข็ง - บ้านเหล่าโพนงาม ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก - เขตพื้นที่อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 03 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

View 000365