กิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง : การติดตามการดำเนินงานศูนย์มีสุขโดยคณะคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

การดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาคีเครือข่ายกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 – ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 13 วัน ครอบคลุมพื้นที่ 20 อำเภอ ดำเนินการติดตามผลโดยคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประกอบด้วยศูนย์มีสุข 25 ศูนย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์คนพิการ โรงพยาบาลเสลภูมิ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลโพนทอง และโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

View 001151