ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : รายงานการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562

<< กลับไปดูข้อมูลรายรับ - รายจ่าย อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

รายงานการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

View 000310