กฎหมายน่ารู้ (นิติการ)

เรื่อง : ซักซ้อมการใช้จ่ายงบประมาณในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

<< กลับไปดูกฎหมายน่ารู้ (นิติการ)ทั้งหมด

รายละเอียด

ซักซ้อมการใช้จ่ายงบประมาณในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

View 000298