กฎหมายน่ารู้ (นิติการ)

เรื่อง : พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4)

<< กลับไปดูกฎหมายน่ารู้ (นิติการ)ทั้งหมด

รายละเอียด

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4)

วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

View 000406