กฎหมายน่ารู้ (นิติการ)

เรื่อง : ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562

<< กลับไปดูกฎหมายน่ารู้ (นิติการ)ทั้งหมด

รายละเอียด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562

วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

View 000316