กฎหมายน่ารู้ (นิติการ)

เรื่อง : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔

<< กลับไปดูกฎหมายน่ารู้ (นิติการ)ทั้งหมด

รายละเอียด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

View 000701