กิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง : ขอเชิญประชุม

<< กลับไปดูกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญนักกายภาพบำบัด ทั้ง 20 อำเภอ และผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการฟื้นฟูฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในหมวดที่ 1 (ก) ใันวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

View 000238