แผนการจัดหาพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

<< กลับไปดูแผนการจัดหาพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

วันที่ 08 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

View 000246