การจัดการความรู้ (KM)

เรื่อง : หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

<< กลับไปดูการจัดการความรู้ (KM)ทั้งหมด

รายละเอียด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2

วันที่ 05 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

View 000312