กฎหมายน่ารู้ (นิติการ)

เรื่อง : พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

<< กลับไปดูกฎหมายน่ารู้ (นิติการ)ทั้งหมด

รายละเอียด

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

View 000624